Училищен план-прием за учебната 2020/2021година

Училищен план-прием за учебната 2020/2021година

1. Брой на паралелките в І  клас  – 3;  Брой  на местата  в паралелките в І клас – 66

2. Брой на паралелките в V  клас  – 3;  Брой  на местата  в паралелките в V клас – 78

3. Свободни места в останалите класове

ІІ клас-3

ІІІ клас-0

ІV клас-14

VI клас-19

VII клас-11

4. Класове в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:

І, ІІ, ІІІ, ІV  класове

5. Задължителни документи за записване на ученик в училището

  1. Попълнено заявление по образец.
  2. Оригинал на удостоверение за раждане за сверяване.
  3. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник).
  4. Удостоверение за завършена подготвителна група(ПГ)или декларация, че детето не е посещавало ПГ ( за завърнали се от чужбина деца).   

Критерии за точкообразуване

№ по ред  Критерии за точкообразуване  Точки  Пояснения
1.Настоящ адрес на заявителя в района на училището30 т.Избраният критерий се доказва с документ за самоличност или адресна карта при потвърждаване на приема
2.Деца, посещавали подготвителна група в същото училище20 т.Проверката се извършва в момента на регистрация на заявлението.
3.Деца, които имат по-големи братя/сестри, които учат през настоящата учебна година в същото училище15 т.Проверката се извършва в момента на регистрация на заявлението.
4.Деца – близнаци10 т.При записване се представят Удостоверенията за раждане.
5.Деца сираци/полусираци10 т.При записване се представят Актовете за смърт на родителя/родителите и Удостоверение за раждане на детето.
6.Деца със специални образователни потребности и деца със заболявания на опорно-двигателната система, определени с решение на ТЕЛК5 т.При записване се представя оригинално решение на ТЕЛК.
7.Деца от социални институции5 т.Служебна бележка от социалната институция.
8.Месторабота на един от родителите в района на училището5 т.Служебна бележка от месторабота

График на дейности по прием на ученици в I клас за учебната 2020-2021 година

ДейностПериод
Прием на заявление по образец и други документи, свързани с приема на децата.(по образец)от 22.04.2020 г. до 29.05.2020 г.
Обявяване списъците с класираните ученици.до 03.06.2020 г.    
Записване на класираните учени с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.от 05.06.2020 г. до 30.06.2020 г.
Обявяване на свободните места след първо класиране.до 06.07.2020 г.
Попълване на свободните места.до 14.09.2020 г.    
Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки и изпращане сведение в община Лом за записаните в I клас.до 16.09.2020 г.